Assalamualaikum... Koi bta skta ha ka kisi ka draw lag raha ha ??????