Proton Saga giving though time to Suzuki and Kia.

image